Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov

18.11.2014 - ROP-3.1-2014/01 - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov

Dátum uzávierky výzvy:
18.02.2015

Prioritná os: 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu

Oprávnení žiadatelia: obce, vyššie územné celky ako zriaďovatelia pamäťových a fondových inštitúcii, orgány štátnej správy ako zriaďovatelia múzeí a galérií

Oprávnené aktivity:
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni (knižnice, múzeá, galérie) a s tým spojené obstaranie vybavenia, vrátane IKT vybavenia

Termín ukončenia realizácie všetkých aktivít projektu: najneskôr do 30.11.2015, pričom časová oprávnenosť výdavkov spojených s realizáciou aktivít projektu je stanovená do 31.12.2015.

pdfVýzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov