Zelená domácnostiam

(Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach)

Národný projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Zelená domácnostiam je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Základné rámce podpory boli stanovené v rámci špecifického cieľa 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR a špecifický cieľa 4.1.2 Zvýšenie výkonu malých zariadení na využívanie OZE v BSK.

Cieľom projektu Zelená domácnostiam je zabezpečiť podporu pre inštaláciu malých zariadení na využívanie OZE s určeným celkovým inštalovaným výkonom, vďaka čomu bude nahradená energia, na výrobu ktorej by bolo inak potrebné využiť fosílne palivá.

Predmetom podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE je poskytnutie finančného príspevku na inštaláciu malých zariadení na výrobu elektriny alebo tepla z OZE (ďalej aj ako „zariadenie“), ktorými sú:

  • fotovoltické panely (výroba elektriny);

  • veterné turbíny (výroba elektriny);

  • slnečné kolektory (výroba tepla);

  • kotly na biomasu (výroba tepla);

  • tepelné čerpadlá (výroba tepla).

Konkrétny výrobný typ zariadenia, na ktorý je možné poskytnúť príspevok, musí byť uvedený v zozname oprávnených zariadení, ktorý vedie SIEA.

Podpora inštalácie zariadení bude možná do 31.12.2020, alebo do vyčerpania alokácie určenej na inštaláciu zariadení.


Harmonogram OP Ľudské zdroje – Vzdelávanie

Harmonogram OP Ľudské zdroje – Zamestnanosť

Harmonogram OP Výskum a inovácie

 

Modernizácia fariem

22.4.2015 - PRV- 2015/PRV/36 - Výzva na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 1.1: Modernizácia fariem

Dátum uzávierky výzvy:
17.07.2015

Oprávnené aktivity: investície do dlhodobého hmotného majetku – nakladače v rámci živočíšnej výroby, kŕmne vozy v rámci živočíšnej výroby, fekálne vozidlá v rámci živočíšnej výroby a kombajny vrátane príslušenstva k nim v rámci klasickej rastlinnej výroby

pdfVÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2007 – 2013381.48 KB

Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov

18.11.2014 - ROP-3.1-2014/01 - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov

Dátum uzávierky výzvy:
18.02.2015

Prioritná os: 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu

Oprávnení žiadatelia: obce, vyššie územné celky ako zriaďovatelia pamäťových a fondových inštitúcii, orgány štátnej správy ako zriaďovatelia múzeí a galérií

Oprávnené aktivity:
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni (knižnice, múzeá, galérie) a s tým spojené obstaranie vybavenia, vrátane IKT vybavenia

Termín ukončenia realizácie všetkých aktivít projektu: najneskôr do 30.11.2015, pričom časová oprávnenosť výdavkov spojených s realizáciou aktivít projektu je stanovená do 31.12.2015.

pdfVýzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov

Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

12.09.2014 - KaHR–31DM-1401 – Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Dátum uzávierky výzvy: 11.12.2014
Prioritná os 3: Cestovný ruch

pdfVýzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu