Operačný program Rybné hospodárstvo

Bližšie informácie o programe nájdete tu

OP Rybné hospodárstvo

08-03-2013 „Výzva je ukončená“
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2007 – 2013

 

Číslo výzvy: pdf2013/PRV/27