Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov

18.11.2014 - ROP-3.1-2014/01 - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov

Dátum uzávierky výzvy:
18.02.2015

Prioritná os: 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu

Oprávnení žiadatelia: obce, vyššie územné celky ako zriaďovatelia pamäťových a fondových inštitúcii, orgány štátnej správy ako zriaďovatelia múzeí a galérií

Oprávnené aktivity:
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni (knižnice, múzeá, galérie) a s tým spojené obstaranie vybavenia, vrátane IKT vybavenia

Termín ukončenia realizácie všetkých aktivít projektu: najneskôr do 30.11.2015, pričom časová oprávnenosť výdavkov spojených s realizáciou aktivít projektu je stanovená do 31.12.2015.

pdfVýzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov

Podpora infraštruktúry vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít s väzbou na Lokálne stratégie komplexného prístupu

03.07.2014 - ROP-1.1-2014/01
Prioritná os: 1. Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
Dátum platnosti: od 3. 7. 2014 do 3. 10. 2014
Dátum ukončenia prijímania žiadostí o NFP (1. kolo):    20. 08. 2014
Dátum ukončenia prijímania žiadostí o NFP (2. kolo):   03. 10. 2014
Dátum ukončenia výzvy:       03. 10. 2014

 

pdfVýzva ROP

Regionálny operačný program

ROP-3.1-2013/01
Prioritná os: 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu
Opatrenie: 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
Dátum platnosti:do 8. 4. 2014

 

 „ Výzva je ukončená“

 

pdfROP – 3.1 – 2013/01