30.7.2015 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os 4:Odpadové hospodárstvo
Operačný cieľ 4.1 podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
Uzávierka výzvy: 16. september 2015

28.7.2015 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os 3: OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY
Operačný cieľ 3.1 ochrana ovzdušia
Dátum uzávierky výzvy: 11. september 2015

Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

18.07.2014 - Výzva č. OPŽP-PO3-14-3  - OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY

Prioritná os 3: OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY
Operačný cieľ 3.1: OCHRANA OVZDUŠIA

pdfVýzva životné prostredie 1

Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

04.07.2014 - Výzva OPŽP-PO3-14-1 - Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Prioritná os 3: OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY
Operačný cieľ 3.2: Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie
Dátum uzávierky výzvy: 06.10.2014

pdfVýzva – link na Výzva životné prostredie 2

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

OPKZP-PO2-SC211-2020-62 - Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

 

Predmetom podpory budú vodozádržné opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu s cieľom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ktoré sa v urbanizovanej krajine prejavujú vo forme sucha a letných horúčav:

  1. budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, ako napr. dažďové záhrady, zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade,
  2. budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, ako napr. nádrže (podzemné alebo nadzemné) za účelom využitia zrážkovej vody na vytváranie vodných prvkov, na polievanie zelene,
  3. budovanie vsakovacích prielahov, vsakovacích prielahov s rigolom, vsakovacích rýh, vsakovacích pásov, infiltračných priekop,
  4. realizácia intenzívnych a extenzívnych vegetačných striech,
  5. realizácia vegetačných stien s možným využitím zrážkovej vody na zálievku (osobitný konštrukčný systém, treláže a podporné konštrukcie ako aj "samopnúce"),
  6. náhrada nepriepustných povrchov za plnevegetačné zatrávňovacie tvárnice, za polovegetačné zatrávňovacie tvárnice alebo za iné priepustné povrchy s vododozádržnou funkciou (v prípade plochy vodozádržného opatrenia nad 50 m2 musí byť výmena nepriepustných povrchov za iné priepustné povrchy v kombinácii s funkčnou vegetáciou podporujúcou zadržanie a výpar zrážkovej vody alebo v kombinácii s plnevegetačnými alebo polovegetačnými zatrávňovacími tvárnicami).
  7. výmena nepriepustných povrchov a menej priepustných povrchov (napr. kameninový, štrkový povrch uložený na nízko priepustnom lôžku) za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar za účelom zadržania zrážkovej vody v danom území,
  8. podpovrchové vsakovacie a retenčné systémy, ktoré pozitívne ovplyvňujú mikroklímu.

V rámci navrhovaných opatrení nebudú podporované opatrenia, ktoré zachytávajú vodu z vodného toku a ktoré zrážkovú vodu odvádzajú do vodného toku.

Oprávnené nie sú projekty zamerané na realizáciu vodozádržných prvkov, ktoré sú realizované na území v rámci udržateľného mestského rozvoja (UMR) s výnimkou mestskej funkčnej oblasti na území Bratislavského kraja.