30.7.2015 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os 4:Odpadové hospodárstvo
Operačný cieľ 4.1 podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
Uzávierka výzvy: 16. september 2015

28.7.2015 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os 3: OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY
Operačný cieľ 3.1 ochrana ovzdušia
Dátum uzávierky výzvy: 11. september 2015

Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

18.07.2014 - Výzva č. OPŽP-PO3-14-3  - OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY

Prioritná os 3: OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY
Operačný cieľ 3.1: OCHRANA OVZDUŠIA

pdfVýzva životné prostredie 1

Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

04.07.2014 - Výzva OPŽP-PO3-14-1 - Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Prioritná os 3: OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY
Operačný cieľ 3.2: Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie
Dátum uzávierky výzvy: 06.10.2014

pdfVýzva – link na Výzva životné prostredie 2

Ochrana pred povodňami

30.05.2014 – Výzva OPŽP-PO2-14-1 – Ochrana pred povodňami
Dátum uzávierky výzvy: 02.09.2014
Prioritná os 2: OCHRANA PRED POVODŇAMI

pdfVýzva životné prostredie 3