Výzva OPVaV-2013/4.1/04-SORO

28-08-2013 „Výzva je ukončená“
Výzva OPVaV-2013/4.1/04-SORO na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP Výskum a vývoj pre opatrenie 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji, (schéma štátnej pomoci)

 

pdfVýzva OPVaV-2013/4.1/04-SORO

Výzva KaHR-21DM-1401

Schéma na podporu efektívneho využívania energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich (schéma pomoci de minimis)

Prioritná os 2 - Energetika
Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.
Schéma pomoci de minimis na podporu efektívneho využívania energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich.

Uzávierka I. kola prijímania žiadostí o NFP: 16. septembra 2014

Indikatívna alokácia: 5.000.000 EUR

pdfVýzva – KaHR-21DM-1401

 

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

24-05-2013 „Výzva je ukončená“

KaHR–21SP–1301 - VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK PRE ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI NA STRANE VÝROBY AJ SPOTREBY A ZAVÁDZANIE PROGRESÍVNYCH TECHNOLÓGIÍ V ENERGETIKE


pdf
KaHR–21SP–1301