EEA Grants, Norway Grants

7.8.2015 - OZNÁMENIE o otvorení bilaterálneho fondu na národnej úrovni pre rok 2015
a) Kultúrny komponent
b) Environmentálny komponent
c) Sociálny komponent

Oprávnené aktivity:
Organizácia podujatia, Študijná cesta, Účasť na podujatí
Výška príspevku: od 2 500,00 € do 10 000,00 €
Uzávierka bilaterálneho fondu: 7. január 2016

EEA Grants. Norway Grants

14.7.2015 - OZNÁMENIE O OTVORENÍ OPATRENIA B bilaterálneho fondu na úrovni programu


Platné pre:

Prispôsobenie sa zmene klímy (ACC) – PA7 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva (CLT) – PA16 + PA17 Zelené inovácie v priemysle (GII) – PA21 Cezhraničná spolupráca (CBC) – PA26 Domáce a rodovo podmienené násilie (DGV) – PA29


Výška príspevku: od 1 000,00 € do 10 000,00 €

Uzávierka bilaterálneho fondu: 30.11.2016.

Program cezhraničnej spolupráce Slovensko – Česko

16-12-2013 - 15. výzva v oblasti podpory 1.6 Fond mikroprojektov v rámci operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013.

 

„Výzva je ukončená“.

Podporované aktivity:

1. Cestovný ruch
Aktivity zabezpečujúce publicitu a propagáciu atraktivít prihraničného územia v nasledujúcich oblastiach:

  • Kultúrno – poznávacie formy cestovného ruchu (napr. tradície, zvyky, folklór, výstavy, kultúrne pamiatky, pamätihodnosti a prírodné bohatstvo)

Sportovně-rekreační formy cestovního ruchu:

  • Agroturistika
  • Cyklotrasy a cyklistické chodníky
  • Turistika a turistické zajímavosti
  • Naučné chodníky/stezky
  • Gastronomické stezky

pdf1.6 Fond mikroprojektov

 

16-09-2013 - OPSRCR/2013/05 „Výzva je ukončená“

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013.

Výzva je vyhlásená pre nasledovné oblasti podpory:
1.1 Kultúrny rozvoj a zachovanie tradícií
11.2 Zachovanie životného prostredia a rozvoj krajiny
11.3 Zlepšenie informačnej a komunikačnej dostupnosti prihraničia

pdfOPSRCR/2013/05