Prioritná os: Zamestnanosť

Harmonogram výziev tu

Prioritná os: Vzdelávanie

Harmonogram výziev tu

Časový harmonogram výziev na rok 2014

Oznam Riadiaceho orgánu pre OP ZaSI k zverejneniu harmonogramu výziev na rok 2014
V rámci OP ZaSI bol v roku 2012 vykonaný systémový audit EK, kde audítori ESF skúmali nastavenie, účinnosť a hospodárnosť systémov riadenia a kontroly. Nakoľko procesy auditu vzhľadom na rozsah a charakter systémového auditu OP ZaSI nie sú oficiálne ukončené, nie je možné zo strany Riadiaceho orgánu pre OP ZaSI reálne odhadnúť termíny vyhlásenia jednotlivých výziev a teda ani pripraviť a uverejniť indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2014


Zdroj: http://www.iazasi.gov.sk/sk/vyzvy/harmonogram-vyziev

Výzva OPV-2013/2.1/04-SORO

28-08-2013 „Výzva je ukončená“
Výzva OPV-2013/2.1/04-SORO na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom PODPORA ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA V OBLASTI PRIEMYSLU.

 

pdfOPV-2013/2.1/04-SORO

Fond sociálneho rozvoja

22-03-2013 „Výzva je ukončená“
OP ZaSI – FSR - 2013/2.1/01
Rámcová aktivita
2.1.4 Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity

 

pdfOP ZaSI – FSR - 2013/2.1/01

 

27-12-2012 „Výzva je ukončená“
OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02
Rámcová aktivita: Oprávnené sú 2 rámcové aktivity: Podpora zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity služieb starostlivosti (sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately), ktoré zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a do spoločnosti; Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev
a senzibilizačné aktivity.

 

pdfOP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02

 

28-09-2013 „Výzva je ukončená“
OP ZaSI – FSR - 2012/2.2/01
Hlavnou činnosťou (záväznou pre realizáciu projektu) vytvorenie pracovných miest pre osoby cieľovej skupiny u prijímateľa a podpornými činnosťami v rámci hlavnej aktivity
profesijne zamerané školenie/školenia [2] pre zamestnancov prijatých na pracovné miesto vytvorené v rámci projektu,
tútorstvo

pdfOP ZaSI – FSR - 2012/2.2/01