Propagácia, reklama

V rámci propagácie a reklamy zabezpečujeme základné marketingové, propagačné a informačné služby, pripravujeme a tvoríme propagačné materiály a reklamné predmety na zvýšenie informovanosti a publicity.

Medzi najvyužívanejšie služby patrí návrh, tvorba a výroba letákov, plagátov, brožúr, informačných bulletínov, interiérových a exteriérových tabúľ.