Výzva OPZ 2014/2.1/01 pre polikliniky a zdravotné strediská

03.06.2014 - Výzva OPZ 2014/2.1/01 pre polikliniky a zdravotné strediská
Zameranie na „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia pri ochoreniach skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia“.

Prioritná os 2 Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám
Opatrenie 2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti
Termín na predkladanie žiadostí: 03.09.2014 do 15:00 hod.

pdfVýzva OPZ 2014