Výzva KaHR-21DM-1401

Schéma na podporu efektívneho využívania energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich (schéma pomoci de minimis)

Prioritná os 2 - Energetika
Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.
Schéma pomoci de minimis na podporu efektívneho využívania energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich.

Uzávierka I. kola prijímania žiadostí o NFP: 16. septembra 2014

Indikatívna alokácia: 5.000.000 EUR

pdfVýzva – KaHR-21DM-1401