Výzva OPVaV-2013/4.1/04-SORO

28-08-2013 „Výzva je ukončená“
Výzva OPVaV-2013/4.1/04-SORO na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP Výskum a vývoj pre opatrenie 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji, (schéma štátnej pomoci)

 

pdfVýzva OPVaV-2013/4.1/04-SORO