OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

24-05-2013 „Výzva je ukončená“

KaHR–21SP–1301 - VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK PRE ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI NA STRANE VÝROBY AJ SPOTREBY A ZAVÁDZANIE PROGRESÍVNYCH TECHNOLÓGIÍ V ENERGETIKE


pdf
KaHR–21SP–1301