Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

04.07.2014 - Výzva OPŽP-PO3-14-1 - Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Prioritná os 3: OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY
Operačný cieľ 3.2: Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie
Dátum uzávierky výzvy: 06.10.2014

pdfVýzva – link na Výzva životné prostredie 2