Podpora infraštruktúry vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít s väzbou na Lokálne stratégie komplexného prístupu

03.07.2014 - ROP-1.1-2014/01
Prioritná os: 1. Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
Dátum platnosti: od 3. 7. 2014 do 3. 10. 2014
Dátum ukončenia prijímania žiadostí o NFP (1. kolo):    20. 08. 2014
Dátum ukončenia prijímania žiadostí o NFP (2. kolo):   03. 10. 2014
Dátum ukončenia výzvy:       03. 10. 2014

 

pdfVýzva ROP

Rámcové podmienky podpory využívania malých obnoviteľných zdrojov energie by mali byť známe v druhej polovici roka 2014.

29.07.2014 - Na podporu výroby energie z malých obnoviteľných zdrojov energie je vyčlenených 100 miliónov €. O prostriedky zo štrukturálnych fondov Európskej únie budú môcť domácnosti požiadať až po schválení a zverejnení podporného mechanizmu.

Viac info tu.


Zdroj: www.siea.sk

Výzva KaHR-21DM-1401

 

24. 06. 2014 - Schéma na podporu efektívneho využívania energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich (schéma pomoci de minimis)

Prioritná os 2 - Energetika
Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.
Schéma pomoci de minimis na podporu efektívneho využívania energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich.

Uzávierka I. kola prijímania žiadostí o NFP: 16. septembra 2014

Indikatívna alokácia: 5.000.000 EUR

pdfVýzva – KaHR-21DM-1401