Rámcové podmienky podpory využívania malých obnoviteľných zdrojov energie by mali byť známe v druhej polovici roka 2014.

29.07.2014 - Na podporu výroby energie z malých obnoviteľných zdrojov energie je vyčlenených 100 miliónov €. O prostriedky zo štrukturálnych fondov Európskej únie budú môcť domácnosti požiadať až po schválení a zverejnení podporného mechanizmu.

Viac info tu.


Zdroj: www.siea.sk

Výzva KaHR-21DM-1401

 

24. 06. 2014 - Schéma na podporu efektívneho využívania energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich (schéma pomoci de minimis)

Prioritná os 2 - Energetika
Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.
Schéma pomoci de minimis na podporu efektívneho využívania energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich.

Uzávierka I. kola prijímania žiadostí o NFP: 16. septembra 2014

Indikatívna alokácia: 5.000.000 EUR

pdfVýzva – KaHR-21DM-1401