Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

04.07.2014 - Výzva OPŽP-PO3-14-1 - Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Prioritná os 3: OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY
Operačný cieľ 3.2: Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie
Dátum uzávierky výzvy: 06.10.2014

pdfVýzva – link na Výzva životné prostredie 2

Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

18.07.2014 - Výzva č. OPŽP-PO3-14-3  - OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY

Prioritná os 3: OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY
Operačný cieľ 3.1: OCHRANA OVZDUŠIA

pdfVýzva životné prostredie 1

Výzva OPZ 2014/2.1/01 pre polikliniky a zdravotné strediská

03.06.2014 - Výzva OPZ 2014/2.1/01 pre polikliniky a zdravotné strediská
Zameranie na „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia pri ochoreniach skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia“.

Prioritná os 2 Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám
Opatrenie 2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti
Termín na predkladanie žiadostí: 03.09.2014 do 15:00 hod.

pdfVýzva OPZ 2014

Podpora infraštruktúry vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít s väzbou na Lokálne stratégie komplexného prístupu

03.07.2014 - ROP-1.1-2014/01
Prioritná os: 1. Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
Dátum platnosti: od 3. 7. 2014 do 3. 10. 2014
Dátum ukončenia prijímania žiadostí o NFP (1. kolo):    20. 08. 2014
Dátum ukončenia prijímania žiadostí o NFP (2. kolo):   03. 10. 2014
Dátum ukončenia výzvy:       03. 10. 2014

 

pdfVýzva ROP