Ochrana pred povodňami

30.05.2014 – Výzva OPŽP-PO2-14-1 – Ochrana pred povodňami
Dátum uzávierky výzvy: 02.09.2014
Prioritná os 2: OCHRANA PRED POVODŇAMI

pdfVýzva životné prostredie 3

Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

04.07.2014 - Výzva OPŽP-PO3-14-1 - Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Prioritná os 3: OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY
Operačný cieľ 3.2: Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie
Dátum uzávierky výzvy: 06.10.2014

pdfVýzva – link na Výzva životné prostredie 2

Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

18.07.2014 - Výzva č. OPŽP-PO3-14-3  - OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY

Prioritná os 3: OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY
Operačný cieľ 3.1: OCHRANA OVZDUŠIA

pdfVýzva životné prostredie 1

Výzva OPZ 2014/2.1/01 pre polikliniky a zdravotné strediská

03.06.2014 - Výzva OPZ 2014/2.1/01 pre polikliniky a zdravotné strediská
Zameranie na „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia pri ochoreniach skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia“.

Prioritná os 2 Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám
Opatrenie 2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti
Termín na predkladanie žiadostí: 03.09.2014 do 15:00 hod.

pdfVýzva OPZ 2014